Có 1 kết quả:

yểm thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bưng mặt mà khóc. Cũng như Yểm khấp 掩泣.

Một số bài thơ có sử dụng