Có 1 kết quả:

yểm mục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Che mắt đi, không thấy gì. Chỉ người không hiểu việc đời.