Có 1 kết quả:

yểm mục bổ tước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Che mắt mà đi bắt chim sẻ. Chỉ sự tự lừa dối mình.