Có 1 kết quả:

yểm cái

1/1

yểm cái

phồn thể

Từ điển phổ thông

che giấu, giấu giếm, che đậy