Có 1 kết quả:

yểm tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh úp quân địch — Thình lình vồ chụp thú vật.