Có 1 kết quả:

quỹ tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người nắm trọn quyền điều hành quốc gia.