Có 1 kết quả:

miêu tả

1/1

miêu tả

giản thể

Từ điển phổ thông

miêu tả, tả lại, mô tả, diễn tả