Có 1 kết quả:

miêu mô

1/1

miêu mô

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

miêu tả, diễn tả, mô tả