Có 1 kết quả:

miêu hội

1/1

miêu hội

phồn thể

Từ điển phổ thông

miêu tả, diễn tả, mô tả