Có 1 kết quả:

miêu kim

1/1

miêu kim

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

viền vàng