Có 1 kết quả:

đề cung

1/1

đề cung

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cung cấp, chu cấp