Có 1 kết quả:

đề xướng

1/1

đề xướng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đề xướng, chủ trương, đề nghị