Có 1 kết quả:

đề đáo

1/1

đề đáo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kể ra, nhắc đến, đề cập đến