Có 1 kết quả:

đề danh

1/1

đề danh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. tiến cử
2. chỉ định, bổ nhiệm

Một số bài thơ có sử dụng