Có 1 kết quả:

đề xướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa việc gì ra và khuyến khích người khác theo.