Có 1 kết quả:

đề bạt

1/1

đề bạt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đề bạt, tiến cử

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa người tài lên để được dùng.