Có 1 kết quả:

đề nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày cuối tháng âm lịch.