Có 1 kết quả:

đề đốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nắm giữ coi sóc công việc — Tên một quan võ thời xưa, hàm Nhị phẩm, nắm giữ binh quyền một tỉnh — Tên một cấp bậc sĩ quan cao cấp trong Hải quân ngày nay, tương đương với cấp bậc Thiếu Tướng Lục quân.

Một số bài thơ có sử dụng