Có 1 kết quả:

đề phiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy của toà án hoặc cơ quan an ninh đòi một người tới để hỏi việc.