Có 1 kết quả:

đề cử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa việc gì ra để bàn cãi — Đưa người nào lên để làm việc.

Một số bài thơ có sử dụng