Có 1 kết quả:

đề nghị

1/1

đề nghị

giản thể

Từ điển phổ thông

đề nghị, đề xuất, gợi ý, giới thiệu, đưa ra