Có 1 kết quả:

đề đạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói vấn đề gì để đưa lên người trên.