Có 1 kết quả:

đề phòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nắm vững sự việc để ngăn ngừa trước.