Có 1 kết quả:

đề bào

1/1

đề bào

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái va-ly