Có 1 kết quả:

đề cao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa cao lên, ý nói khen tặng, nâng cao người nào.