Có 1 kết quả:

niết xưng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bày chuyện mà nói. Nói không cho người.