Có 1 kết quả:

sáp nhập

1/1

sáp nhập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sáp nhập, nhập vào, gắn vào

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gom vào làm một. Ta vẫn quen đọc Sát nhập là vô nghĩa.

Một số bài thơ có sử dụng