Có 1 kết quả:

sáp khúc

1/1

sáp khúc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. giờ giải lao, lúc nghỉ
2. thời gian giữa hai sự kiện