Có 1 kết quả:

ấp khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vòng tay vái chào khách — Người khách chỉ đáng cho chủ nhà vái chào, chưa phải lạy, chỉ bậc khách chưa tôn quý lắm.