Có 1 kết quả:

dương uy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm rõ cái oai của mình ra.