Có 1 kết quả:

dương lâm văn tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một bài thơ bằng chữ Hán của Dương Lâm, danh sĩ triều Nguyễn. Xem tiểu truyện tác giả vần Lâm.