Có 1 kết quả:

dương thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói cao giọng lên, to tiếng lên.

Một số bài thơ có sử dụng