Có 1 kết quả:

dương ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói lên cho mọi người biết, phao lên.

Một số bài thơ có sử dụng