Có 1 kết quả:

ác quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nắm giữ quyền hành.