Có 1 kết quả:

suỷ trắc

1/1

suỷ trắc

phồn thể

Từ điển phổ thông

phỏng đoán, ước chừng