Có 1 kết quả:

yết phát

1/1

yết phát

giản thể

Từ điển phổ thông

vạch trần, phơi bày, tiết lộ