Có 1 kết quả:

yết thị

1/1

yết thị

phồn thể

Từ điển phổ thông

yết thị, thông báo, nêu rõ