Có 1 kết quả:

yết thiếp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm giấy ghi rõ về sự việc cho người khác hiểu rõ. Ngày nay, trong Bạch thoại, lá thư không ghi rõ tên người viết có mục đích công kích người khác, gọi là Nặc danh yết thiếp.