Có 1 kết quả:

yết mạc

1/1

yết mạc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khai mạc, mở màn