Có 1 kết quả:

yết yết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngựa chạy thật mau.

Một số bài thơ có sử dụng