Có 1 kết quả:

yết hiểu

1/1

yết hiểu

giản thể

Từ điển phổ thông

vạch trần, phơi bày