Có 1 kết quả:

yết hiểu

1/1

yết hiểu

phồn thể

Từ điển phổ thông

vạch trần, phơi bày

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bày tỏ ra, giảng giải cho người khác rõ — Cũng chỉ sự treo bảng cho biết tên người thi đậu.