Có 1 kết quả:

yết can

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dựng cây sào lên, chỉ sự gây loạn, đề xướng làm loạn.