Có 1 kết quả:

yết thiếp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết rõ sự việc ra giấy rồi dán lên cho mọi người biết.