Có 1 kết quả:

yết kiêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ buông thả.