Có 1 kết quả:

viện lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vin vào lề lối cũ.