Có 1 kết quả:

viên nịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vớt kéo người chết đuối.