Có 1 kết quả:

viện chứng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vin vào để làm bằng cớ.