Có 1 kết quả:

viện quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Viện binh 援兵.