Có 1 kết quả:

bội trái

1/1

bội trái

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhiều nợ, nợ nần chồng chất